Adatkezelési tájékoztató

Alapfogalmak

Adatkezelési tájékoztató: a Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület (rövidített néven: VAM) a https://www.veganaktivistak.hu honlappal összefüggésben és azon keresztül megvalósított adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelési tájékoztató a www.veganaktivistak.hu/adatkezeles webcímen érhető el. A Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató dokumentum módosítására. Amennyiben a személyes adatokat érintő súlyosabb módosításról van szó, akkor az Adatkezelési tájékoztató ismételt elfogadására lehet szükség, melyről e-mail formájában tájékoztatja a Támogatót.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, egyesület vagy közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

Jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés tekintetében Adatkezelőnek az alábbi személy minősül, azzal, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelésével kapcsolatban önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelési célokat egyedül határozta és határozza meg.

A szervezet alapadatai:

Megnevezés:Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület
Nyilvántartási szám:13-02-0006771
Székhely1144 Budapest, Vezér utca 77 B 1/5
Adószám:18653153-1-42
Statisztikai számjel:18653153-9499-529-01
Képviseli:Lázár Lajos alelnök, Schmidt Adrián elnök, Dr. Herke Vivien alelnök
Elektronikus levélcím:info@veganaktivistak.hu

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi tisztviselő: olyan, szakirányú végzettséggel rendelkező személy, akit az elszámoltathatóság elvének érvényesülése érdekében az Adatkezelő jelöl ki és akinek elsődleges feladata az adatvédelmi előírások érvényesülésének elősegítése, továbbá közvetítő szerep ellátása az Adatkezelő és a Hatóság, az Érintettek, az Adatfeldolgozók, Címzettek és Harmadik felek között.

Jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések vonatkozásában Adatvédelmi tisztviselő alkalmazására az Adatkezelő nem köteles, de ennek ellenére is Adatvédelmi tisztviselőt jelölhet ki az adatkezelési alapelvek és részletszabályok következetes érvényre juttatása érdekében.

Automatizált döntéshozatal: technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül meghozott döntés.

ÁSZF: Az Adatkezelő által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek, melyek elfogadásával és alkalmazásával az Érintett, mint támogató, az Adatkezelővel, mint kedvezményezettel Támogatási szerződést hoz létre.

Stripe: A bankkártyás Támogatásnak hátteret biztosító pénzügyi vállalat. Stripe, Inc. (Székhelye: Dél-San Francisco és Dublin) Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://stripe.com/en-hu/privacy

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett: azonosított, vagy azonosítható természetesen személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Felek: az Érintett és az Adatkezelő együttesen.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg).

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország: harmadik országnak minősül minden, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország.

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek mindenkori elérhetőségei a www.naih.hu internetesen oldalon találhatóak.

Hírlevél: a Támogatási szerződéstől független, az Adatkezelő által küldött elektronikus levél, mely Vegán Aktivisták Magyarország Egyesület aktualitásáról és az általuk szervezett egyes rendezvények tekintetében tartalmaz tájékoztatást, meghívást, és egyéb módon kísérel meg közvetlen támogatói toborzást.

Honlap: www.veganaktivistak.hu vagy www.veganaktivistak.hu és annak egyéb aloldalai.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Rendszerüzenet: Hírlevélfeliratkozással létrejövő Adatkezelés megkezdése esetében az Adatkezelő által a Hírlevél feliratkozás megerősítéséről küldendő elektronikus levél.

Számv. tv.: 2000. évi C. törvény a számvitelről.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Tájékoztató: a jelen Adatkezelési tájékoztató.

Támogatás: az Érintett által az Adatkezelő részére a Támogatási szerződés keretei között, az Érintett saját vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen teljesített vissza nem követelhető pénzszolgáltatás a Felek Támogatási szerződése szerint.

Támogatási szerződés: Az Érintett és az Adatkezelő jogviszonya, mögöttes szabályait pedig az ÁSZF-ben írtak képezik.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során mindvégig törekszik a kezelt adatkörnek megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételére és ezen adatbiztonsági intézkedések szünetmentes fenntartására.

A személyes adatokat az Adatkezelő saját zárt rendszerében tárolja, biztosítva az adatok folyamatos rendelkezésre-állását, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintettek jogaira és szabadságra jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja az adatkezelés teljes időtartama alatt.

Kiemelt figyelmet fordít továbbá az Adatkezelő a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésére és az azoknak való folyamatos megfelelésnek, továbbá az érintetti joggyakorlás lehető legszélesebb kereteinek megteremtésére.

Fenti törekvései elérése érdekében az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőt is alkalmaz, annak ellenére, hogy erre jogszabály egyébként nem kötelezi őt.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Honlap használatával az Adatkezelővel támogatási jogviszonyba kerülő, illetve a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek – a Tájékoztató fogalomhasználatával: az Érintettek – az Adatkezelő általi adatkezelésről olyan közérthető tájékoztatást kapjanak, mely eredményeként az adatkezelés teljes folyamata átláthatóvá válik és ez megteremti számukra érintetti joggyakorlásuk szilárd alapjait.

Az Adatkezelő célkitűzésétől független ugyanakkor előfordulhat olyan eset, hogy az adatkezelés folyamatában változás áll be, esetleg nem várt adatvédelmi incidens következik be. Az ilyen esetekről Adatkezelő a Honlapon tájékoztatja az Érintetteket, adatvédelmi incidens esetén a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

Az adatkezelés során továbbá az Érintettnek kérdése, kérése merülhet fel, még annak ellenére is, hogy az adatkezelési folyamat számára átlátható. Ezen kérdések megválaszolása és kérések teljesítése prioritást képez az Adatkezelő számára, ezért az Adatkezelő az Érintett számára igyekszik a folyamatos kommunikáció lehetőségét is biztosítani, akár adatvédelmi tisztségviselője bevonásával is.

Alapelvek

1. Az adatkezelési folyamat egésze során érvényesülő adatkezelési alapelvek:

1/1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő az adatkezelést a releváns jogszabályoknak megfelelően és tisztességesen, az Érintett számára átláthatóan végzi, mindvégig ilyen eljárásra törekszik.

1/2. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak és kizárólag a jelen Tájékoztató szerinti, egyértelmű és jogszerű cél érdekében gyűjti és kezeli.

1/3. Adattakarékosság: Az Adatkezelő általi adatkezelés mindvégig a cél elérése szempontjából releváns és szükséges személyes adatok körére korlátozódik, az Adatkezelő raktározó jelleggel személyes adatot nem gyűjt.

1/4. Pontosság: Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatokat a pontosság és a naprakészség követelményének szem előtt tartásával kezeli, ennek keretében igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatok – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

1/5. Korlátozott tárolhatóság: Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

1/6. Integritás és bizalmas jelleg: Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

1/7. Elszámoltathatóság: Az Adatkezelő az adatkezelés során a fenti alapelvek érvényesülését folyamatosan igazolni is tudja.

Az egyes adatkezelési tevékenységek és az azokkal kapcsolatos tájékoztatás

2. Támogatási szerződéssel kapcsolatos adatkezelés.

2/1. Az Érintett, mint Támogató, az Adatkezelővel, mint kedvezményezettel Támogatási szerződést hozhat létre az ÁSZF szerint.

2/2. A Felek Támogatási szerződése az ÁSzF vonatkozó rendelkezései szerint jön létre, módosul és szűnik meg.

2/3. A Támogatási szerződés létrehozása körében az Érintettet szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a Támogatási szerződés létrehozása és ennek megfelelően a személyes adatok megadása is önkéntes.

2/4. Amennyiben az Érintett szabad elhatározásából úgy dönt, hogy Támogatási szerződés létrehozását kívánja az Adatkezelővel, úgy a jelen alpont szerinti személyes adatok megadása kötelező, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által igényelt személyes adatok megadása nélkül az Adatkezelő a Támogatási szerződést létrehozni és fenntartani sem tudja.

A Támogatási szerződés hatálya alattA Támogatási szerződés megszűnését követően
*az ÁSZF 3/4. és 3/5. alpontja alapján megszűnő Támogatási szerződések tekintetében további adatkezelés nem történik, ilyen esetben a minden kezelt személyes adat a megszűnés napjának végén visszafordíthatatlanul és véglegesen törlésre kerül. Amely nem érinti a hírlevélre feliratkozást, melyet minden Hírlevél alján lévő Leiratkozás gombbal tud megtenni a Érintett.
2.5.1.
Az adatkezelés célja
elsődlegesen a Támogatási szerződés teljesítése és másodlagosan a Számv. tv. 169.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése: a gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot.a Számv. tv. 169.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése: a gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot.
2.5.2.
Az adatkezelés jogalapja
elsődlegesen a szerződés teljesítése (Támogatási szerződés), melyben az Érintett Fél (GDPR 6. cikk b) pont) és másodlagosan az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk c) pont)az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk c) pont)
2.5.3.
A kezelt adatkategóriák
a.) vezetéknév
b.) keresztnév
c.) elektronikus levélcím
d.) felhasználói egyedi azonosítószám
e.) Támogatási szerződés létrejöttének időpontja és típusa
f.) teljesített Támogatás, vagy Támogatások összege és a Támogatási szerződés státusza
g.) bankkártya adatok (a bankkártya lejárati ideje, fizetési műveletekkel kapcsolatos rendszerüzenetek (fizetési azonosítók és fizetések státuszai)
h.) teljesítési bankszámlaszám és annak tulajdonosának neve
a.) vezetéknév
b.) keresztnév
c.) elektronikus levélcím
d.) felhasználói egyedi azonosítószám
e.) Támogatási szerződés létrejöttének időpontja és típusa
f.) teljesített Támogatás, vagy Támogatások összege és a Támogatási szerződés státusza
g.) bankkártya adatok (a bankkártya lejárati ideje, fizetési műveletekkel kapcsolatos rendszerüzenetek (fizetési azonosítók és fizetések státuszai)
h.) teljesítési bankszámlaszám és annak tulajdonosának neve
2.5.4.
Az adat forrása
a.)-c.) az Érintett maga;
d.)-e.) az Adatkezelő által képzett rendszeradat
g.)-h) az ÁSZF szerint közreműködő fizetési szolgáltató
*egyedi banki átutalással teljesített támogatás esetén a g.) pontban jelzett adatokat az Adatkezelő nem kezeli.
*a 2.1.3. h) pont szerinti adatokat az Adatkezelő csak és kizárólag egyedi banki átutalással teljesített támogatások esetében kezeli.
a.)-c.) az Érintett maga;
d.)-e.) az Adatkezelő által képzett rendszeradat
g.)-h) az ÁSZF szerint közreműködő fizetési szolgáltató
*egyedi banki átutalással teljesített támogatás esetén a g.) pontban jelzett adatokat az Adatkezelő nem kezeli.
*a 2.1.3. h) pont szerinti adatokat az Adatkezelő csak és kizárólag egyedi banki átutalással teljesített támogatások esetében kezeli.
2.5.5.
Az adatkezelés időtartama
A Támogatási szerződés és/vagy a Hírlevélre való feliratkozás fennálósága.a Támogatási szerződés megszűnése esetén a Támogatást is magába foglaló üzleti évről készült beszámoló közzétételétől számított 8 (nyolc) naptári év
2.5.6.
Harmadik országba való adattovábbítás
Az Adatkezelő harmadik országba személyes adatot nem továbbít, ilyen adattovábbítást nem is tervez.Az Adatkezelő harmadik országba személyes adatot nem továbbít, ilyen adattovábbítást nem is tervez
2.5.7.
Érintetti jogok és panasztétel a felügyeleti hatóságnál
a.) hozzáférési jog
b.) helyesbítéshez való jog
c.) törléshez való jog
d.) az adatkezelés korlátozásához való jog
e.) adathordozhatósághoz való jog
*az érintetti jogok részletes tartalmát a jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy panaszával közvetlenül a HATÓSÁG felé forduljon a jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja szerint.
a.) hozzáférési jog
b.) helyesbítéshez való jog
c.) törléshez való jog
d.) az adatkezelés korlátozásához való jog
e.) adathordozhatósághoz való jog
*az érintetti jogok részletes tartalmát a jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy panaszával közvetlenül a HATÓSÁG felé forduljon a jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja szerint.
2.5.8.
Profilalkotás, automatikus döntéshozatal
Az Érintettre nem terjedhet ki olyan kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ilyen döntés nem alapulhat különleges adatkategórián sem

Az Érintettek bankkártya-, bankszámla- és fizetési fiók adatainak az Adatkezelőnél való rendelkezésre állásával kapcsolatos tájékoztatás.

Az Adatkezelő a Stripe -tól és harmadik személy(ek)től sem kap olyan pénzügyi-, vagy bankkártya-adatokat, melyekkel a Támogató bankszámláját, vagy a fizetési fiókját a Támogató közreműködése és előzetes jóváhagyása nélkül megterhelhetné, vagy onnan bármilyen összegű pénzösszeget vonhatna le.

Semmilyen körülmények között nem kerül az Adatkezelőhöz Érintetti bankkártyához, bankszámlaszámhoz, vagy fizetési fiókhoz tartozó jelszó, vagy érvényesítő kód (CVV/CVC kód).

Az Adatkezelő az együttműködő fizetési szolgáltatóktól az Adatkezelési tájékoztató szerinti adatokat kapja meg, melyek továbbítása elsősorban az Adatkezelőt terhelő könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez jogszabály szerint szükséges adatok (például a Támogatás összege, a Támogatás teljesítési időpontja), másodsorban pedig olyan adatok, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben egy fizetési tranzakció során valamilyen hiba lép fel (például lejárt a kártya érvényessége, a fizetési tranzakció teljesítése során időtúllépés történt), úgy arról az Adatkezelő a Érintettet a Támogatás teljesítésének érdekében tájékoztatni tudja.

Az Érintett egyben tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a Felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Stripe, mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, választott támogatási forma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban az alábbi linken tekinthető meg:
https://stripe.com/en-hu/privacy

Külön kiemelendő, hogy az Adatkezelő weboldalán, az online fizetéshez használt bankkártyák adatainak kezelése a kártya-kibocsátó társaság által meghatározott feltételek szerint történik. A teljes bankkártya-adatokhoz sem az Adatkezelő, sem a Stripe nem fér hozzá.

A Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

2/6/1. Az Érintett a Honlap használata során Hírlevélre iratkozhat fel.

2/6/2. Az Érintett Hírlevélre nem köteles feliratkozni sem Támogatási szerződéssel összefüggésben, sem attól függetlenül, amennyiben az Érintett Hírlevélre nem iratkozik fel, úgy az Adatkezelő számára Hírlevelet nem küld.

2/6/3. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a hírlevél-küldés az Érintett által tett beállítások szerint történik, azzal, hogy annak fogalmi elemeit mindenkoron a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti definíció adja, tehát differenciált Hírlevél-feliratkozáskor is minden esetben tartalmazhat az általuk szervezett egyes rendezvények tekintetében tartalmaz tájékoztatást, meghívást, és egyéb módon kísérelhet meg közvetlen támogatói toborzást is.

2/6/4. Amennyiben az Érintett szabad elhatározásából akképp dönt, hogy Hírlevélre iratkozik fel, úgy az elektronikus levélcímének megadása kötelező, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő csak ezen adatok birtokában tud az Érintett számára Hírlevelet küldeni, vezeték- és keresztnevének megadása pedig opcionális, annak érdekében, hogy a Hírlevélben az Adatkezelő az Érintettet személyes hangon tudja megszólítani.

A Hírlevél-küldés.
2.6.5.
Az adatkezelés célja
Hírlevél-küldés
2.6.6.
Az adatkezelés jogalapja
az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont)
Az Érintett általi kifejezett hozzájárulás megadása az alábbiak szerint történhet:
1.) az Érintett a Honlapon erre rendszeresített űrlapon a vonatkozó jelölődoboz bejelölésével hozzájárulását fejezi ki a Hírlevél-küldés tekintetében és megadja elektronikus levélcímét; ilyen esetben az Érintett az Adatkezelő minden Hírlevelét megkapja
2.6.7.
A kezelt adatkategóriák
a.) elektronikus levélcím
b.) keresztnév
c.) utónév
2.6.8.
Az adat forrása
a.), b.), c.) az Érintett maga.
2.6.9.
Az adatkezelés időtartama
az Érintett által megadott hozzájárulás visszavonásáig.
2.7. Harmadik országba való adattovábbításAz Adatkezelő harmadik országba személyes adatot nem továbbít, ilyen adattovábbítást nem is tervez
2.7.1.
Érintetti jogok és panasztétel a felügyeleti hatóságnál
a.) hozzáférési jog
b.) helyesbítéshez való jog
c.) törléshez való jog
d.) az adatkezelés korlátozásához való jog
e.) adathordozhatósághoz való jog
f.) a hozzájárulás visszavonásának joga
Az Adatkezelő kifejezett tájékoztatással él, hogy az Érintett a jelen alpont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja:
· az Adatkezelőhöz címzett kötetlen formában, vagy
· a Hírlevélben elhelyezett leiratkozási link használatával.
*az érintetti jogok részletes tartalmát a jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy panaszával közvetlenül a HATÓSÁG felé forduljon a jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja szerint.

3. Az adatkezelési tevékenységek címzettjei: Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat csak a legszűkebb személyi kör ismerhesse meg, ezen személyek is, csak és kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályok szigorú és következetes megtartásával kerülhessenek személyes adat birtokába.

Az Adatkezelő ezen törekvése azonban nem érintheti azt az esetet, amikor számára az Érintett személyes adatainak közlési kötelezettsége jogszabályon, vagy hatósági-, vagy bírósági rendelkezésen alapul; ilyen esetben az Adatkezelő a személyes adatot az érintett Harmadik féllel, az irányadó jogszabály, hatósági vagy bírósági döntés rendelkezései szerint közli és amennyiben ennek jogszabályi lehetősége fennáll az adatközlésről az Érintettet is tájékoztatja elektronikus úton.

Fentieken túlmenően az adatkezelés címzettjei lehetnek az Adatkezelő Adatfeldolgozói is.

Az Adatfeldolgozókkal kötött szerződéseiben az Adatkezelő szintén, minden, a GDPR 28. cikke által meghatározott előírást szem előtt tart, nagy hangsúlyt fordít ennek keretében arra, hogy az Adatfeldolgozó az érintett személyes adattal adatkezelői minőségben ne rendelkezhessen, továbbá, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az általa megvalósuló adatfeldolgozásról részletesen és folyamatosan tájékoztassa és az Érintett személyes adatokat bizalmasan kezelje.

Az Adatfeldolgozók személyi köre szintén változhat, de azokat a tárgyköröket, melyekben Adatkezelő Adatfeldolgozót kíván igénybe venni, azokat önkéntesen korlátozza az alábbiak szerint.

 • a Honlap informatikai hátterét biztosító szerver-szolgáltató: jelenleg a Rendszeres Kft. (Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 47.);
 • a Támogatás teljesítésében közreműködő on-line fizetési szolgáltató: Stripe;
  Az Adatkezelő ezen a ponton is kiemelten fontosnak tartja az Érintettek tájékoztatását arról, hogy az Adatkezelő csak és kizárólag olyan fizetési szolgáltatóval működik együtt, amelynek jogszerű működése és piaci tapasztalata, valamint elismertsége köztudomású, továbbá amely a fizetési tranzakciók adatbiztonsági követelményeit, így különösen azok titkosítását alapkövetelményeknek megfelelően teljesíti.
 • a Támogatás teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmény;
 • a Támogatások számviteli nyilvántartásában közreműködő számviteli, vagy könyvelési szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság;
 • az Adatkezelő által esetlegesen használt ún. ügyfélkapcsolatkezelési rendszert nyújtó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó;
 • az Adatkezelő jogi képviselője, bizonyosságot nyújtó szolgáltatást teljesítő szolgáltatója;

4. Az érintetti jogok ismertetése a vonatkozó hatósági iránymutatás átvételével.

A GDPR 57. cikk (1) bekezdésének f) pontja és 77. cikk (1) bekezdése alapján minden érintett, így Ön is jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti A GDPR-t. A Hatóság gyakorlati tapasztalatai szerint ugyanakkor az adatkezelők az esetek nagy részében együttműködnének az érintettekkel és maguktól helyreállítanák a jogszerű állapotot, ha konkrét kérelem érkezne részükről az általuk kifogásolt adatkezelés vonatkozásában.

A Hatóság ezért azt javasolja az Érintett számára, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a panasz benyújtása előtt közvetlenül az adatkezelőkkel vegye fel a kapcsolatot, és éljen az alábbi érintetti jogaival.

Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

 • személyes adataihoz való hozzáférését,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését,
 • az adott adatkezelés korlátozását,
 • személyes adatainak hordozhatóságát,
 • továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő ezen a ponton kifejezetten felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatóval érintett adatkezelések tekintetében a tiltakozáshoz való jog arra tekintettel nem illeti meg, hogy egyetlen adatkezelési tevékenység jogalapja sem az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekén alapul, továbbá az adatkezelésre nem annak közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről.

Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor is köteles tájékoztatni az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Hatósághoz és élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Érintett személyazonosságával kapcsolatban valamely érintetti jogának gyakorlására irányuló kérelme benyújtása során, az Adatkezelő további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti az Érintettől Amennyiben ugyanis az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem áll módjában az Érintettet azonosítani, megtagadhatja az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítését.

Az érintetti kérelemre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása azonban az Adatkezelőt terheli.

A GDPR 37. cikke meghatározza, hogy mely esetekben jelöl ki az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt, ugyan az adatvédelmi tisztviselő alkalmazása az Adatkezelőnél nem kötelező, de tekintettel arra, hogy ilyen személyt önkéntesen kinevezett a Hatóság ilyen esetben általános jelleggel javasolja, hogy az Érintett vegye igénybe az adatvédelmi tisztviselő közreműködését. Amennyiben az Adatkezelő a fenti határidőket is figyelembe véve igazolható módon nem teljesíti az Érintett valamely kérelmét, a Hatóság – panasz alapján – kivizsgálja az ügyet.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ezen joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. A Hatóság azonban általános jelleggel felhívja a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga: A helyesbítéshez való joga alapján az Érintett egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga: Főszabály szerint törléshez való joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintett személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén. Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta az Érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben a GDPR17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A személyes adatai hordozhatóságához való joga: Az Érintett ezen joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ezen érintetti jogát az érintett jelenleg bizonyos ún. cookie-k kezelésével kapcsolatban gyakorolhatja.

Az Érintett panasztételi és jogorvoslati jogosultsága

5/1. Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben.

A Hatóság elérhetőségei, a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon érhetőek el; a Hatóság rövid úton való elérési lehetőségei: telefonszám: +36/1-391-14-00 és +36/1-391-14-10 és +36/30-683-5969 és +36/30-549-6838; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Hivatali kapu: rövid név: NAIH; KR ID: 429616918.

Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtartásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az Érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, vagy az Adatvédelmi tisztviselő bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő úgynevezett sütikre („cookie”) vonatkozó adatkezelésének részletei az alábbi címen érhetőek el: www.veganaktivistak.hu/sutik

Az Adatkezelő fenntartja a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa az adatkezelés időtartama alatt, a jogszabályi keretek között. Az esetleges módosítást az Adatkezelő a Honlapon közzéteszi, a módosítás visszaható hatályú nem lehet.

Az Adatkezelő – Adatvédelmi tisztviselőjével együtt – továbbá az Érintettek rendelkezésére áll abban az esetben is, ha az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, tekintettel arra, hogy a fentebb részletezett alapelveknek és részletszabályoknak megfelelő adatkezelés kiemelt jelentőségű az Adatkezelő számára, mivel az Érintett személyes adata számára értéket képvisel.

A jelen Tájékoztató elsősorban releváns, mögöttes joganyaga az alábbi címeken érhető el:

GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Infotv: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

Az Adatkezelő az Érintett kérése esetén a jelen Adatkezelési tájékoztató korábbi, kiadási dátum szerint megjelölt verzióját elektronikus levél útján díjmentes küldi meg az Érintett részére.

Budapest, 2024. február 29.